Header image

Forskning

Internationella vetenskapliga och forskningsstödjande organisationer

Forskning i polarområden är i högsta grad internationell och de ofta omfattande och kostsamma forskningsprojekten kräver väl fungerande samarbeten kring vetenskapliga, logistiska och andra forskningsstödjande frågor.

Här presenteras de för svensk polarforskning viktigaste internationella organisationerna för forskning och stöd till forskning i polarområdena, samt deras svenska representanter.

International Arctic Science Committee, IASC

IASC loggaIASC är en icke-statlig organisation som syftar till att främja och underlätta samarbete inom alla fält av arktisk forskning och är öppen för alla länder med intresse för forskning i Arktis. IASC har idag 21 medlemsländer.

Arbetet i IASC styrs av ett råd (Council) och har ämnesuppdelade arbetsgrupper (Working Groups) med uppdrag att identifiera och formulera vetenskapliga planer och prioriteringar.

Vetenskapsrådet är svensk medlem i IASC. Vetenskapsrådet utser och finansierar svenska forskare att representera det svenska forskarsamhället i arbetsgrupperna.

Interaktion och diskussion med det svenska forskarsamhället i frågor aktuella för IASC sker genom Polarforum.

IASC:s webbplats

Svenska representanter

Med mandat till 2019-12-31.

IASC Council: Magnus Friberg, Vetenskapsrådet

Working Groups

Atmosphere: Michael Tjernström, Stockholms universitet
Cryosphere: Veijo Pohjola, Uppsala universitet
Marine: Pauline Snoeijs Leijonmalm, Stockholms universitet
Social and Human: Peter Sköld, Umeå universitet
Terrestrial: Hans Linderholm, Göteborgs universitet

Scientific Committee on Antarctic Research, SCAR

SCAR loggaSCAR är en organisation under ICSU (International Council for Science) som syftar till att initiera, främja och samordna forskning i Antarktis. SCAR ger också oberoende vetenskapliga råd till Antarktisfördragets system och andra organ.

SCAR har medlemmar från 37 nationer och nio internationella vetenskapliga organisationer. Vetenskapsrådet är svensk medlem i SCAR. VR utser och finansierar svenska forskare att representera svensk forskning i SCAR:s olika arbetsgrupper. Interaktion och diksussion med det svenska forskarsamhället om frågor aktuella för SCAR sker genom Polarforum.

SCAR:s webbplats

Svenska representanter

Med mandat till 2019-12-31.

SCAR-delegat: Magnus Friberg, Vetenskapsrådet

Standing Committees

Geosciences: Thomas Mörs, Naturhistoriska riksmuseet
Physical sciences: Anna Wåhlin, Göteborgs universitet
Life sciences: Michael Axelsson, Göteborgs universitet
Data management: Ulf Jonsell, Polarforskningssekretariatet

Forum for Arctic Research Operators, FARO

FAROFARO är en relativt informell sammanslutning av 18 länders organisationer med operativa resurser och forskningsinfrastruktur i Arktis, främst fartyg och stationer. FARO syftar till kunskapsutbyte och att samordna logistik och operativt stöd åt vetenskaplig forskning i Arktis. Forumet uppmuntrar internationellt samarbete för alla som är involverade i Arktisforskning. Polarforskningssekretariatet är svensk medlem i FARO.

FARO:s webbplats

Svensk representant

Magnus Augner, Polarforskningssekretariatet

Council of Managers of National Antarctic Programs, COMNAP

COMNAP logoCOMNAP är en sammanslutning av huvudmännen för 28 nationella Antarktisprogram,som arbetar för att utveckla och främja samarbete och erfarenhetsutbyte för operationellt stöd till vetenskaplig forskning i Antarktis. Polarforskningssekretariatet är svensk medlem i COMNAP.

COMNAP:s webbplats

Svensk representant

Björn Dahlbäck, Polarforskningssekretariatet

Dronning Maud Land Air Network, DROMLAN

DROMLAN logotypeDROMLAN är ett ideellt, internationellt samarbetsorgan mellan 11 nationer med forskningsaktiviteter i Dronning Maud Land, Antarktis, där Sverige har två forskningsstationer. Dess syfte är att ge de deltagande nationernas forskningsprogram så ekonomiska, flexibela och tidseffektiva flygtransporter till och inom Dronning Maud Land som möjligt. Polarforskningssekretariatet är svensk medlem i DROMLAN.

DROMLAN:s webbplats

Svenska representanter

Henrik Törnberg, Polarforskningssekretariatet

Sidebar-image

Läs forskarnas bloggar från expeditionerna i Arktis och Antarktis.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.