Header image

Forskning

Operativt stöd till polarforskning

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Resurserna prioriteras till sådana insatser som enskilda forskargrupper svårligen kan genomföra på egen hand.

Stöd ges genom planering och genomförande av fältarbete. Det ges genom tillgång till sekretariatets forskningsplattformar och annan operativ kapacitet samt via samverkan med andra länders nationella polarprogram.

Stödet innebär inte direkta ekonomiska bidrag till forskargruppen att förvalta. Stöd ges ej för forskningskostnader (löner, forskningsinstrument, analyskostnader etc.), dessa måste sökas från forskningsfinansiärer. Säkrad forskningsfinansiering är ett krav för att fältarbetet kan genomföras.

Två huvudtyper av insatser

Polarforskningssekretariatets insatser för stöd till fältarbete kan delas upp i två huvudtyper:

  1. Operativa insatser som Polarforskningssekretariatet genomför och ansvarar för. Sekretariatet ansvarar då för transporter, viss personal, utrustning, mat, säkerhet, säkerhetsutbildning och kommunikation i fält.
  2. Operativa insatser som Polarforskningssekretariatet stödjer, vilket innebär att forskargruppen eller annan part ansvarar för genomförandet. Sekretariatet stödjer fältarbetet med till exempel internationella kontakter och tillståndsansökningar, säkerhetsutbildning, utlåning av utrustning eller annat. Sekretariatet kan genom internationella samarbeten också hjälpa svenska forskare att få stöd från andra länders nationella polarprogram, till exempel för arbete vid deras forskningsstationer.

Tre stödnivåer

Programnivå

Med programnivå avses större nationella eller internationella operativa satsningar som inrymmer ett flertal forskargruppers projekt. Programmen kan vara inter-, multi-, eller transdisciplinära. Polarforskningssekretariatet står ensamt eller i internationellt partnerskap för de operationella resurserna. Det kan till exempel röra sig om en bred vetenskaplig frågeställning som genom flera forskningsprojekts fältarbeten gemensamt bidrar till kunskapsuppbyggnaden. Det kan också röra sig om program som binds samman av gemensamma geografiska intresseområden.

Syftet med programstödet är att sekretariatet ska kunna planera och erbjuda deltagande i större och komplexa fältoperationer baserat på intressen från det svenska forskarsamfundet.

Sekretariatet avser att specificera förfarandet under våren 2017.

Projektnivå

Med projektnivå avses operativt stöd i en omfattning som motsvarar behovet för en enskild forskare eller forskargrupps projekt (jämför programnivå). Fältinsatser genomförs under en eller enstaka säsonger. För att kunna erhålla stöd måste forskningsfinansiering för projektet säkras senast under beredningsperioden. Beredningsperioden är synkroniserad med Vetenskapsrådets och forskningsrådet Formas öppna årliga utlysningar. Finansiering kan säkras genom andra finansiärers konkurrensutsatta utlysningar som innehåller kollegial vetenskaplig bedömning (peer review). Projekt som vid ansökningstillfället till sekretariatet redan har projektfinansiering kan också komma i fråga, se utlysningen.

Utlysning av operativt stöd på projektnivå, vintern 2017

Stöd i mindre omfattning

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder Polarforskningssekretariatet stöd för att genomföra projekt, eller delar av projekt, som inte kräver så lång tid för förberedelse eller en stor budget. Ansökningsförfarandet är löpande, vilket gör det möjligt att ansöka om stöd i mindre omfattning när som helst under året, men senast två månader före starten av eventuellt fältarbete.

Stöd i mindre omfattning (SiMO)