Header image

Miljöarbete

Tillstånd för vistelse i Antarktis

I Sverige finns en lag för skydd och bevarande av miljön i Antarktis, som säkerställer att de internationella reglerna följs. Lagen medför bland annat att alla svenskar som vistas eller bedriver verksamhet där behöver tillstånd.

Tillståndsproceduren är till för att försäkra att en förprövning av all planerad verksamhet sker och att nödvändiga åtgärder vidtas för att skydda miljön. Polarforskningssekretariatet är den myndighet som utfärdar tillstånd för svenska medborgare enligt Lag (2006:924) om Antarktis.

En speciell plats

Antarktis är en stor kontinent, 14 miljoner km², men endast 2 procent av ytan är isfri. Till största delen är det i dessa isfria områden som djur och växter finns och där de flesta forskningsstationer är etablerade.

Forskningen utgör den mest omfattande mänskliga aktiviteten i Antarktis, men det finns ett ökat intresse hos andra än forskare att se och uppleva denna speciella plats. Cirka 40 000 turister beräknas besöka Antarktis varje säsong, där särskilt den relativt lättillgängliga Antarktiska halvön lockar.

Ska du resa till Antarktis?

Tänk på att i god tid ansöka om tillstånd för besöket. Varje ansökan ska innehålla en beskrivning av miljökonsekvenserna av vistelsen. Reser du med en svensk turistresa eller deltar i ett svenskt forskningsprojekt är det den ansvarige för resan eller projektet som ska sammanställa en miljökonsekvensbeskrivning. Reser du enskilt, med en utländsk researrangör eller deltar i ett utländskt forskningsprojekt gäller särskilda regler.

Information om tillståndsansökan finns att få av Polarforskningssekretariatet.

För att arrangera resor till Antarktis eller bedriva annan verksamhet behövs också tillstånd. Desto större arrangemang eller verksamhet desto tidigare måste ansökan med tillhörande beskrivning av miljökonsekvenserna lämnas till sekretariatet. Kontakta miljöansvarig på Polarforskningssekretariatet i god tid för ansökan, senast i maj månad innan kommande sydsommar.

Viktiga regler för besökare

Besökare i Antarktis ska uppträda så att djur- och växtliv inte störs eller skadas eller att Antarktis särprägel som orörd kontinent hotas.

Några exempel på viktiga regler för besökare är:

Skydd av djur och växtliv

  • Det är förbjudet att samla in växter och djur samt störa eller skada växt- och djurliv.
  • Det är förbjudet att mata, röra eller handskas med fåglar och sälar, närma sig eller fotografera dem så att de ändrar sitt beteende. Särskild försiktighet krävs under fortplantnings-, häcknings- och ruggningstider.
  • Skada inte växter genom att till exempel gå, köra eller landa på mossbäddar eller lavklädd mark.
  • Levande växter och djur får ej införas till Antarktis.
  • Endast med särskilt tillstånd kan undantag från dessa regler göras, till exempel vid forskning där undersökningarna ej kan genomföras på annat vis.

Bevara Antarktis särprägel

  • Ta inte med souvenirer i form av geologiskt eller biologiskt material, till exempel stenar, ben, ägg, fossil eller delar av byggnader.
  • Skräpa inte ned på land eller i havet. Det är förbjudet att elda skräp.
  • Förorena inte sjöar och vattendrag.
  • Respektera skyddade områden och stör ej vetenskaplig forskning.