Header image

Miljöarbete

Vårt miljöarbete

Polarforskningssekretariatet har som alla statliga myndigheter fått regeringens uppdrag (dnr M2005/4563) att införa ett miljöledningssystem. Systemet är ett verktyg för att organisera miljöarbetet i myndigheten och bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling.

Polarforskningssekretariatets miljöledningssystem kommer att följa ISO 14001, en internationellt etablerad standard för hur miljöarbete ska organiseras på ett systematiskt och effektivt sätt.

Grundläggande för Polarforskningssekretariatets miljöarbete är att integrera miljöhänsyn i den dagliga verksamheten och på så sätt minimera verksamhetens miljöpåverkan.

Som ett led i miljöarbetet har Polarforskningssekretariatet upprättat en miljöpolicy. Miljöpolicyn som antogs 2010, är ett centralt dokument som utgör grunden för sekretariatets miljöåtaganden.

Polarforskningssekretariatets miljöpolicy (15 kB)

Expeditionsverksamhet

Svensk polarforskning har sin grund i forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis. Expeditionsverksamheten i Antarktis regleras ur miljösynpunkt genom internationella överenskommelser som ingår i det antarktiska fördragssystemet. Enligt fördragssystemet får Antarktis bara användas för fredliga aktiviteter och forskning. Det är viktigt att den särpräglade och känsliga miljön skyddas. Arktis omfattas inte av lika rigorösa internationella överenskommelser som Antarktis.

Polarforskningssekretariatet tillämpar samma miljöarbete, som bland annat innefattar miljökonsekvensbeskrivningar och miljörapporter, oavsett i vilket polarområde expeditionen äger rum. I det praktiska miljöarbetet läggs stor vikt vid utveckling och användning av miljöanpassad teknik.

De svenska stationerna i Antarktis omfattas av ett miljöövervakningsprogram som genomförs kontinuerligt för att kontrollera verksamhetens påverkan på miljön. Miljöarbetet i Antarktis genomförs i nära samarbete med Finland och Norge, vilket bland annat har resulterat i miljöhandboken Nordic Environmental Handbook.

Examensarbeten

Det finns flera examensarbeten skrivna inom miljöområdet, som har utförts i samarbete med Polarforskningssekretariatet.

Examensarbeten