Header image

Om oss

Vad vi gör

Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning. Myndighetens huvudsakliga uppgift är att organisera och stödja forskningsexpeditioner till polar­områdena och ansvara för forskningsinfrastruktur. Sekretariatet medverkar också till att skapa förutsättningar för polarforskning som utförs utan fältarbete.

Vision

En hållbar och ansvarsfull utveckling av polarområdena.

Övergripande mål

Säkert och innovativt stöd till polarforskning som ger så lite avtryck i naturmiljön som möjligt.

Myndighetens verksamhet

Sekretariatet är en enrådighetsmyndighet, vilket innebär att myndighetschefen är ansvarig för verksamheten. Regeringen har utsett ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Chef för myndigheten är Björn Dahlbäck.

Polarforskningssekretariatet har drygt 30 anställda som arbetar med forskningsplanering, forskningsinfrastruktur, kommunikation och verksamhetsstyrning. Genom att tillhandahålla expertis och öka medvetenheten om polarområdena och polarforskning bidrar sekretariatet till att polarforskning av hög kvalitet genomförs, sprids och används i samhället. Sekretariatet medverkar även vid internationella förhandlingar och samarbeten som bland annat leds från Utrikesdepartementet.

Miljöskydd och tillstånd

Sekretariatet har också som uppgift att aktivt arbeta för förbättrat miljöskydd i polarområdena och att utfärda tillstånd enligt lagen om Antarktis.

Polarforskning

Polarforskning spelar en viktig roll för kunskap kring bland annat klimatutveckling och miljöfrågor. Forskningen utförs i och handlar främst om polar­områdena Arktis och Antarktis, men även de subpolara områdena och svenska fjällvärlden är av stort intresse för forskarna.

Polarforskningssekretariatet följer och stöder forskare från idé till publikation, via forsknings­expeditioner och annan datainsamling, vidare till arbetet med att göra data tillgängliga och kommunicera forskningsresultat.

I forskningsplaneringen samarbetar sekretariatet med Vetenskapsrådet.

Broschyr som presenterar Polarforskningssekretariatet (2,6 MB)

Regleringsbrev och förordning

I regleringsbrevet framgår vilken verksamhet regeringen har beslutat att Polarforskningssekretariatet ska bedriva under året. Ytterligare information om vår verksamhet finns i årsredovisningen och förordningen (SFS 2007:1072).

Regleringsbrev för 2017 på Ekonomistyrningsverkets webbplats

Förordning (2007:1072) på Riksdagens webbplats

Mistra Arctic Futures

2011–2013 var Polarforskningssekretariatet programvärd för Mistras forskningsprogram Arctic Futures in a Global Context. Det var ett tvärvetenskapligt och samhällsinriktat forskningsprogram med fem enskilda forskningsprojekt som bidrar till en stärkt kunskapsbas i frågor som är särskilt relevanta för utvecklingen i Arktis, men har global relevans.

Mistra Arctic Futures webbplats

Sidebar-image

I Polarforskningsportalen går det att läsa mer om sommarens aktuella expeditioner inom det svenska Arktisforskningsprogrammet SWEDARCTIC.

Sidebar-image

I Svenska nationella polarforskningsprogram – 2014 och framåt beskrivs de forskningsprojekt som är prioriterade för stöd från Polarforskningssekretariatet.