Forskning i Abisko

Abisko naturvetenskapliga station

Abisko naturvetenskapliga station är en unik och mångsidig modern forskningsstation belägen omkring 20 mil norr om polcirkeln (68°21’N, 18°49’E). Anläggningen håller internationell standard och där bedrivs en mängd olika forskningsverksamheter, alltifrån observationer och miljöövervakning till högteknologiska experiment i mark- och sjöterräng. Den omgivande naturen är mycket varierad, såväl topografiskt och geologiskt som klimatmässigt.

Stationen nås lätt via väg eller järnväg och det är bara 10 mil till flygplatserna i Kiruna och Narvik. Huvudanläggningen erbjuder logi och gästkök för besökande forskare, studenter och konferensdeltagare och där finns även laboratorier, kontor, verkstad, föreläsningssalar, växthus, försöksträdgårdar, lagerlokaler och en meteorologisk station.

Observationer under lång tid

Redan 1903 byggdes en forskningsstation i Katterjokk, ungefär 35 km väster om Abisko. När denna station brann ned 1910 byggdes en bättre anläggning i Abisko, där de meteorologiska observationerna och den naturvetenskapliga forskningen kunde inledas 1913. På forskningsstationen i Abisko finns nu unika samlingar med miljödata från 100 års observationer och en omfattande dokumentation av forskningsverksamheten i form av omkring 3 000 vetenskapliga publikationer.

Stationens datasamlingar omfattar en mängd olika miljövariabler, till exempel klimat, snödjup och istäckets tjocklek och varaktighet på Torneträsk. Miljöövervakningen bedrivs även inom områdena hydrologi, vattenkemi, flora och fauna samt fenologi, geomagnetism och atmosfärisk kolisotopsammansättning.

Klimatforskning

Inom ramen för den ekologiska forskningen på Abiskostationen studeras björkskogsområden, myrar, fjällheder, alpina och glaciärpåverkade områden, sjöar och vattendrag. Alla former av liv i närmiljön beaktas (från mikrober till turister), och de tidsperspektiv som används i forskningen varierar från hundratals miljoner år bakåt i tiden till olika framtidsscenarier.

Konsekvenserna av klimatförändringen blir allvarligare i norr, och Abisko naturvetenskapliga station intar en ledande roll inom internationell klimatforskning. På forskningsstationen bedrivs en rad unika långsiktiga experiment som lockar forskare från hela världen. Med hjälp av experimenten försöker man förstå hur ökade koldioxidhalter, UVB-strålning, mark- och lufttemperatur och snödjup påverkar ekosystemen och processerna i dessa system.

I Stordalsmyren, som ligger 10 km öster om Abisko, har man under de senaste 30 åren observerat att permafrosten håller på att tina upp. Våtmarksvegetationens utbredning har ökat markant, och även metanutsläppen ökar. Metan- och koldioxidutbytet mellan de stora kolsänkorna i norr och atmosfären har betydelse för hur klimatsystemet kommer att påverkas i framtiden.

Flera olika angreppssätt krävs för att vi ska kunna förstå, lösa och anpassa oss till de stora miljöproblemen. Vid Abisko naturvetenskapliga station utvecklas bland annat en metod där traditionell ekologisk kunskap kombineras med vetenskapliga forskningsrön.

Sidan uppdaterades: 6 december 2017