Slutrapport om behov av ett isbrytande forskningsfartyg

Regeringsuppdraget att utreda statens behov av ett isbrytande forskningsfartyg har idag slutrapporterats.

Slutrapporten innehåller en fortsatt och fördjupad analys av forskningsbehoven och utförliga förslag av hur staten på bästa sätt kan tillgodose forskningsbehoven genom en långsiktig lösning för forskningsfartyg med isbrytande kapacitet.

Sammanfattning av rapporten

Behovet av isbrytande forskningsfartyg är fortsatt stort

Behovet av ett svenskt isbrytande forskningsfartyg är fortsatt stort. Det fortsätter att växa framför allt på grund av klimatforskningen och behovet av forskningsexpeditioner svensk vintertid.

Internationell samverkan bör vara en utgångspunkt

Samhällsutmaningarna, forskningsfrågorna och forskargrupperna är internationella medan isbrytarna är nationella resurser. Fortsatt stark internationell samverkan kring en svensk forskningsisbrytare bör vara en utgångspunkt för framtida svensk marin polarforskning.

En framtid utan ett svenskt isbrytande forskningsfartyg skulle ge irreparabla skador

Sverige har etablerat sig som en ledande nation inom polarforskningen genom tillgången till isbrytarna Ymer och Oden. Forskningsinsatserna som har möjliggjorts genom isbrytaren Oden är betydande och av högsta internationella standard. En framtid utan ett svenskt isbrytande forskningsfartyg skulle ge irreparabla skador på svensk polarforskning och på Sveriges deltagande och anseende inom den internationella forskningsarenan.

Årliga svenskinitierade internationella forskningsexpeditioner

Ambitionsnivån för den kommande tioårsperioden bör vara att varje år genomföra svenskinitierade internationella forskningsexpeditioner i Arktis. Årliga forskningsexpeditioner till Antarktis skulle kunna ske om ett förnyat samarbete etableras med USA.

Oden kan ge värdefulla underlag för planeringen av ett nybygge

I utredningen förordas att Oden, så snart det är genomförbart, överförs till ett renodlat forskningsfartyg för ett fortsatt och utökat nyttjande. Under Odens återstående livslängd, fram till 2030, kan då även de första vinterexpeditionerna genomföras i Arktis. Erfarenheterna från Odens användning som renodlat forskningsfartyg kan ge värdefullt underlag för planeringen av ett nybygge. Beslut om ett nybygge bör tas senast 2025.

Läs hela rapporten om behovet av ett isbrytande forskningsfartyg

Utredning om hur statens behov av ett forskningsfartyg med isbrytande kapacitet avsett för vetenskapliga expeditioner i polartrakterna bäst ska kunna tillgodoses (pdf 797 kB, öppnas i nytt fönster)

Referenser