Stipendier för polarforskning

Stiftelsen Ymer-80 har till ändamål att främja vetenskaplig, företrädesvis svensk, polarforskning. I mars 2018 delar stiftelsen ut årets stipendier. Dessa utdelas företrädesvis till yngre forskare med naturvetenskaplig forskningsinriktning som berör arktiska och antarktiska områden. Dock gäller detta inte för arbeten i Fennoskandien eller på Island. Medel tilldelas inte för egen utbildning, konferenser eller kursverksamhet. Preliminärt står totalt cirka 150 000 kronor till förfogande för utdelning.

Ansök senast 1 december 2017. Ansökan ska tillsammans med övriga handlingar som sökanden önskar åberopa, sändas i ett exemplar till:

Stiftelsen Ymer-80
c/o Sven Rudberg
Haghultavägen 13B
139 34 Värmdö

Ansökan ska innehålla

Ansökan bör omfatta högst två A4-sidor och ska innehålla följande uppgifter:

  • sökandens namn, personnummer, titel, adress, telefonnummer och e-postadress
  • projektets titel
  • sammanfattning av projektet
  • sökt belopp. Ange om medel för samma ändamål sökts eller erhållits från annat håll och i så fall med hur mycket
  • handledare (gäller forskarstuderande)
  • uppgift om vilka bilagor som bifogas.

Sökande ska ha påbörjat forskarutbildning, ej examinerade forskare bör låta handledare ta del av ansökan innan den inges. Den sökande ska själv skriva och underteckna ansökan. Om ansökan gäller flera sökande ska huvudansvarig för projektet anges och samtliga medsökande ska lämna personuppgifter enligt ovan.

Följande bilagor ska bifogas och bör inte överstiga tre A4-sidor :

  • kostnadsberäkning (dock inte alltför detaljerad). I omfattande forskningsprojekt bör anges vilken del som det sökta stipendiet avser bekosta.
  • sökandes CV (motsv.) i relevanta delar med publikationslista
  • intyg från handledare
  • övriga referenser som sökanden önskar åberopa

Sökande kommer att meddelas om stipendium beviljats före den 8 mars 2018.

Kontakt

Stiftelsen Ymer-80
Sven Rudberg
E-post: sven.rudberg@gmail.com 

Sidan uppdaterades: 1 november 2017