Utlysning av lärarstipendium till expeditionen SAS 2020

Polarforskningssekretariatet utlyser härmed ett lärarstipendium för deltagande i en svensk polarforskningsexpedition i Arktis. Stipendiet vänder sig till gymnasielärare som gör betydelsefulla insatser för att främja naturvetenskap i skolan och som har ett intresse och engagemang för forskning i polarområdena. Stipendiet består av deltagande i ett forskningsprojekt ombord på isbrytaren Oden under forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey 2020 (SAS 2020) i Arktiska oceanen.

Expeditionen

SAS 2020 är en internationell forskningsexpedition till en region nordöst om Grönland i Arktiska oceanen. Isbrytaren Oden kommer att fungera som plattform för den forskning som kommer att utföras i havet och i atmosfären. Ett fyrtiotal svenska och europeiska forskare, inom ramen för det internationella samarbetet SAS, kommer att arbeta med forskningsprojekt för att studera det arktiska ekosystemets förändring inom bland annat oceanografi, marinekologi och biogeokemi.

Tidsplan

Expeditionen genomförs preliminärt mellan 29 juli–15 september 2020.
29 juli 2020: deltagarna flyger till Tromsø och går ombord på I/B Oden. Efter säkerhetskurs och förberedelser avgår Oden från Tromsø hamn.
15 september 2020: Oden ankommer till Tromsø eller Longyearbyen (Svalbard). Deltagarna kan resa hem.

Forskningsprojektet

Lärarstipendiaten kommer att delta som medarbetare i ett eller flera av delprojekten ombord på isbrytaren Oden och får på så sätt en unik inblick i polarforskningens villkor i en inspirerande miljö.

Lärarstipendiaten

Ett viktigt urvalskriterium är hur läraren kommer att tillämpa sina erfarenheter i undervisningen och sprida information vidare till kollegor och allmänhet. Arbetet med provtagning kan stundtals vara krävande, varför god uthållighet och smidighet är en förutsättning ur säkerhetssynpunkt. Datorvana krävs.

Vi söker främst en lärare på gymnasienivå som undervisar i naturvetenskap, gärna med intresse inom kemi eller biologi. Sökande får gärna ha erfarenhet av och vara intresserad att utveckla laborativt arbete i skolan. Den som söker stipendiet ska vara intresserad av polarforskning samt vara beredd att resa och arbeta under de extrema förhållanden som forskning i polarområden innebär.

Polarforskningssekretariatet bekostar anslutningsresor och uppehälle för stipendiaten. Lärarstipendiaten ska genomgå och godkännas i en hälsoundersökning före expeditionen. Polarforskningssekretariatet ersätter inte lönebortfall. Det är viktigt att den deltagande läraren har skolans fulla stöd för sitt deltagande, vilket ska förtydligas i ansökan.

Ansökan

Utlysningen är nu stängd.

Information

Information om lärarprogrammet finns på https://polar.se/om-polarforskning/lararprogram/

Har du ytterligare frågor kring utlysningen kan du kontakta Ted Karlsson, e-post: ted.karlsson@polar.se, tel. 073-058 52 84 eller Melina Granberg, e-post: melina.granberg@polar.se, tel. 070-550 41 45.

Valet av lärare kommer att ske i samråd med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (Bioresurs), Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) samt medverkande forskare.

Polarforskningssekretariatets ansvar i samband med expedition:
• Polarforskningssekretariatet bokar och bekostar resor, logi och uppehälle under expeditionen för lärarstipendiaten.
• Kostnader för läkarundersökning ersätts i förekommande fall av Polarforskningssekretariatet, övriga medicinska kostnader bekostas av lärarstipendiaten.
• Alla försäkringar under resor till och från expeditionen bekostas av lärarstipendiaten.

Intervju med Christina Fröjd som fick Polarforskningssekretariatets lärarstipendium 2015.

 

Sidan uppdaterades: 16 mars 2020