Utlysning av stöd till polara nätverksaktiviteter

Polarforskningssekretariatet erbjuder stöd för att täcka kostnader för arrangemang som bidrar till att stärka nätverk och koordinera aktiviteter inom svensk polarforskning. Detta kan bland annat ske genom arrangerande av nätverksträffar, workshops, seminarier eller på annat sätt stödja samordning och utveckling eller genomförandet av idéer mellan forskargrupper, lärosäten, institut, myndigheter och andra intressenter.

Typ av aktiviteter

För att kunna erhålla bidrag måste aktiviteten ha hög vetenskaplig kvalitet och ha hög relevans för svensk polarforskning. Aktörer från minst tre svenska lärosäten, institut, myndigheter eller andra relevanta organisationer ska stå bakom aktiviteten med namngivna kontaktpersoner. Huvudsökanden måste vara verksam vid svenskt lärosäte, institut eller forskande myndighet.

Aktiviteten ska så långt det är möjligt inkludera samtliga relevanta svenska aktörer och aktiviteten ska annonseras och rapporteras via Polarforum. Polarforskningssekretariatet ska alltid erbjudas möjlighet att aktivt eller som observatör delta i aktiviteten. Aktiviteten ska ske i Sverige om inte särskilda skäl finns för att genomföra aktiviteten utomlands. Bidraget kan användas för att delfinansiera aktiviteten.

Kostnader som täcks inkluderar till exempel resor, möteskostnader, tryckkostnader, kostnader för outreach. Arvoden eller lönemedel till externa experter eller för sökanden att driva eller delta i aktiviteten täcks inte. Riktbeloppet per aktivitet är maximalt 60 000 kr.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Namn och kontaktuppgifter till kontaktpersoner på minst tre organisationer som står bakom aktiviteten.
  • Preliminär tidplan eller program samt målgrupp och förväntade deltagare.
  • Vetenskaplig motivering till aktiviteten och dess relevans för svensk polarforskning samt mål med aktiviteten; max 8 000 tecken, dvs. max två A4 (inkluderas som bilaga).
  • CV för huvudsökanden (inkluderas som bilaga).
  • En kostnads- och intäktsbudget (inkluderas som bilaga).

Utlysning sker som grundregel vid ett tillfälle per år. Om tillräckliga resurser finns kan en andra ansökningsomgång bli aktuell.

Bedömning

Ansökningarna bedöms efter vetenskaplighet och relevans för svensk polarforskning. Initiativ som bedöms som särskilt relevanta för Polarforum och/eller tydligt syftar till att stärka förutsättningar för forskare tidigt i karriären ges prioritet. Ansökningarna bedöms av Polarforskningssekretariatet. Vid behov konsulteras extern expertis.

Rapportering

Efter avslutad aktivitet ska en verksamhetsrapport med en ekonomisk redogörelse lämnas in till Polarforskningssekretariatet.

Sidan uppdaterades: 24 april 2020