Utlysning av operativt stöd på projektnivå

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta fältarbete för forskare verksamma i Sverige i Arktis och på Antarktis. Resurserna prioriteras till insatser som enskilda forskargrupper svårligen kan genomföra på egen hand. Med projektnivå avses operativt stöd i en omfattning som motsvarar behovet för en enskild forskare eller forskargrupps projekt. Fältinsatser genomförs under en eller ett fåtal säsonger.

Stöd ges genom tillgång till sekretariatets infrastruktur och annat operativt stöd samt via samverkan med andra länders nationella polarprogram. Stöd ges även genom planering och genomförande av fältarbete.

Stödet innebär inte direkta ekonomiska bidrag till forskargruppen att förvalta. Stöd ges därmed inte för forskningskostnader till exempel löner, forskningsinstrument, analyskostnader etc. Denna typ av stöd måste sökas från forskningsfinansiärer. Säkrad forskningsfinansiering är ett krav för att fältarbetet ska kunna genomföras.

Vem kan söka?

Operativt stöd till polarforskning kan sökas av forskare verksamma vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution och som är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Forskaren ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd och godkänd senast den sista ansökningsdagen.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Projektledaren ska vara anställd av värdinstitutionen för det forskningsprojekt för vilket operativt stöd söks, om inte annat överenskommits. Personen behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället.

Ansökningsprocess

1. Dialog

Vi ser gärna att du kontaktar oss för en dialog om projektets förutsättningar innan du skickar in ansökan.

För landbaserade forskningsprojekt, kontakta:

Magnus Augner
Enhetschef, landbaserat forskningsstöd
Telefon: 08-450 25 12
Mobil: 070-639 80 04
E-post: magnus.augner@polar.se

För fartygsbaserade forskningsprojekt, kontakta:

Åsa Lindgren
Enhetschef, fartygsbaserat forskningsstöd
Telefon: 08-450 25 16
Mobil: 070-785 56 01
E-post: asa.lindgren@polar.se

2. Ansökan

Ansökningar tas emot löpande under året, sista ansökningsdag är 4 december 2020.

Ansökan skickas till office@polar.se. Ange ärendenumret 2020-26 i ämnesraden.

Ansökan ska bestå av:

  • Ansökningsformulär
  • Sökandes CV
  • Utlåtande från finansiär gällande beviljat projekt (ifall detta saknas vid ansökningstillfället går det att komplettera senare)

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökningsformuläret hittar du här

3. Forskningsfinansiering

Projekt som beviljats forskningsmedel ska senast 4 december 2020 skicka in finansiärernas utlåtande. Projekten kommer att prioriteras efter den vetenskapliga bedömningen. Vid behov kommer sekretariatet att använda sig av extern vägledning för slutgiltig inbördes ranking.

Projekt som erhållit forskningsfinansiering är inte med automatik antaget för operativt stöd. Utifrån resurser kommer sekretariatet att i prioriteringsordning anta projekt för fortsatt planering för utförande inom tidsperioden 2021–2023.

4. Bedömning av ansökningar

Forskningsprojektets kvalitet säkras genom att forskningsfinansiering måste erhållas hos en forskningsfinansiär med kollegial bedömning (peer review).

Forskningsprojektets operativa möjligheter samt behov av stöd bedöms utifrån Polarforskningssekretariatets erfarenheter av operativt arbete i polarområden.

5. Besked om antagande

Polarforskningssekretariatet kommer att lämna besked om antagande för fortsatt planering i början av 2021.

Från den årliga utlysningen på projektnivå 2020 antas projekt i ett första steg till planering för tidsperiod 2021–2023. I konkurrens med projekt inkomna under hela planeringsperioden antas sedan prioriterade projekt för genomförande. Urvalet görs baserat på sekretariatets tilldelade resurser, uppskattade kostnader för inkomna projekt, genomförbarhet och behov av sekretariatets stöd.

Projekt som inte beviljats finansiering kan återkomma i nästa utlysning av operativt stöd på projektnivå. Under förutsättning att resurser finns kommer utlysningen att vara årlig.

6. Tentativt besked till forskningsfinansiär

I ansökningsformuläret anges från vilka finansiärer som forskningsmedel kommer att sökas eller redan har erhållits. Om sökande behöver ett tentativt utlåtande från Polarforskningssekretariatet att bifoga ansökan om finansiering kan ett sådant ges innan beslut är fattat om att anta eller avslå projektet.

Utlåtandet grundar sig på nödvändigheten av operativt stöd från sekretariatet för genomförandet, den operativa genomförbarheten och på sekretariatets tillgängliga resurser inom den tänkta genomförandeperioden.

Utlåtandet ska vägleda sökanden om de fortsatta förutsättningarna för att kunna genomföra projektet och i tillämpliga fall direkt avslå ansökan, oavsett förmåga att attrahera forskningsfinansiering.

Ett mer detaljerat underlag för de operativa aspekterna som bedöms finns här:

Underlag för återkoppling från Polarforskningssekretariatet (pdf 60 kB, öppnas i nytt fönster)

Om sökande så efterfrågar skickas utlåtande inom en månad från det att ansökan har mottagits med undantag för ansökningar som inkommer under juni, juli och augusti, där svar lämnas under september.

Kontakt

Anna-Maria Perttu
Forskningssekreterare
Mobil: 070-550 99 85
E-post: anna-maria.perttu@polar.se

Sidan uppdaterades: 6 februari 2020