Isberg
Isberg. Foto: Ida Kinner

Utlysning: operativt stöd på projektnivå

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Resurserna prioriteras till sådana insatser som enskilda forskargrupper svårligen kan genomföra på egen hand.

Stöd ges genom tillgång till sekretariatets forskningsplattformar och annan operativ kapacitet samt via samverkan med andra länders nationella polarprogram. Stöd ges även genom planering och genomförande av fältarbete.

Stödet innebär inte direkta ekonomiska bidrag till forskargruppen att förvalta. Stöd ges ej för forskningskostnader (till exempel löner, forskningsinstrument, analyskostnader etc.), dessa måste sökas från forskningsfinansiärer. Säkrad forskningsfinansiering är ett krav för att fältarbetet kan genomföras.

Vem kan söka?

Operativt stöd till polarforskning kan sökas av forskare verksam vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution, som är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Forskaren ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd och godkänd senast den sista ansökningsdagen för respektive utlysning.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Projektledaren ska vara anställd av värdinstitutionen för det forskningsprojekt för vilket operativt stöd söks, om inte annat överenskommits. Personen behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället.

Språk

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökningsfrist

Ansökan ska ha inkommit till Polarforskningssekretariatet senast 31 mars 2017 kl. 24.00. Polarforskningssekretariatet utvärderar ansökningarna löpande och kommer att inom en månad från det att ansökan har mottagits ge ett utlåtande om förutsättningarna för projektet.

Ansökan skickas till office@polar.se.

Ansökningsprocessen

1. Dialog

Vi ser gärna att du kontaktar oss för en dialog om projektets förutsättningar innan du skickar in ansökan. För terrestert inriktade forskningsprojekt, kontakta Magnus Augner. För marint inriktade forskningsprojekt, kontakta Ulf Hedman.

Här hittar du kontaktuppgifter

2. Ansökan

Ansökan ska bestå av:

  • Ansökningsformulär
  • Sökandes CV

I ansökningsformuläret anges från vilka finansiärer som forskningsmedel kommer att sökas eller redan har erhållits (se även punkt 4 nedan). Polarforskningssekretariatet kommer att inom en månad från det att ansökan har mottagits ge ett utlåtande om förutsättningarna för att projektet ska kunna genomföras inom tidsramen 1–3 år, med stöd av sekretariatets resurser. Bedömningen grundar sig på nödvändigheten av operativt stöd från sekretariatet för genomförandet, den operativa genomförbarheten och på sekretariatets tillgängliga resurser inom den tänkta genomförandeperioden. Utlåtandet ska vägleda sökanden om de fortsatta förutsättningarna för att kunna genomföra projektet och i tillämpliga fall direkt avslå ansökan, oavsett förmåga att attrahera forskningsfinansiering. Ett mer detaljerat underlag för de operativa aspekterna som bedöms finns här:

Underlag för återkoppling från Polarforskningssekretariatet (pdf 60 kB, öppnas i nytt fönster)

3. Vetenskaplig bedömning

Forskningsprojektets kvalitet säkras genom att forskningsfinansiering måste erhållas hos en forskningsfinansiär med kollegial bedömning (peer review). För ansökningar till Vetenskapsrådet kommer sekretariatet att delta i bedömningen av genomförbarhet som extern granskare.

4. Forskningsfinansiering

Projekt som beviljats forskningsmedel ska senast 1 december 2017 inkomma med finansiärernas utlåtande. Projekten kommer att prioriteras efter den vetenskapliga bedömningen. Finansiärernas skilda betygsskalor kommer att normaliseras. Vid behov kommer sekretariatet använda sig av extern vägledning för slutgiltig inbördes ranking. Projekt som erhållit forskningsfinansiering är inte med automatik antaget för operativt stöd. Utifrån resurser kommer sekretariatet att i prioriteringsordning anta projekt för fortsatt planering för utförande inom tidsperioden 2018–2020.

Projekt som vid ansökningsfristen redan uppbär finansiering för forskning baserat på ett fältarbete i polarområdena kan också ges stöd. För dessa projekt behöver sekretariatet senast 1 november 2017 erhålla projektansökan, utlåtande och bedömning av ansökan.

5. Besked om antagande

Polarforskningssekretariatet kommer att lämna besked om antagande för fortsatt planering i januari 2018.

Projekt som inte beviljats finansiering kan återkomma i nästa utlysning av operativt stöd på projektnivå. Under förutsättning att resurser finns kommer utlysningen att vara årlig.

Kontakt

Ulf Jonsell
Telefon: 08-450 25 13
E-post: ulf.jonsell@polar.se