Utlysning av operativt stöd på projektnivå

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Resurserna prioriteras till insatser som enskilda forskargrupper svårligen kan genomföra på egen hand.

Stöd ges genom tillgång till sekretariatets forskningsplattformar och annan operativ kapacitet samt via samverkan med andra länders nationella polarprogram. Stöd ges även genom planering och genomförande av fältarbete.

Stödet innebär inte direkta ekonomiska bidrag till forskargruppen att förvalta. Stöd ges ej för forskningskostnader, till exempel löner, forskningsinstrument, analyskostnader etc. Dessa måste sökas från forskningsfinansiärer. Säkrad forskningsfinansiering är ett krav för att fältarbetet kan genomföras.

Vem kan söka?

Operativt stöd till polarforskning kan sökas av forskare som är verksam vid ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitution och som är projektledare och vetenskapligt ansvarig för projektet. Forskaren ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd och godkänd senast den sista ansökningsdagen.

Arbetsgivarförhållanden och anställningsvillkor

Projektledaren ska vara anställd av värdinstitutionen för det forskningsprojekt för vilket operativt stöd söks, om inte annat överenskommits. Personen behöver inte vara anställd vid ansökningstillfället.

Så här ansöker du

Ansökningar tas emot löpande under året. Finansieringsunderlag för projektet ska skickas in senast 2 december 2019.

Ladda ner ansökningsformulär (docx 250 kB, öppnas i nytt fönster)

Ansökan skickas till office@polar.se. Ange diarienummer 2019-6 i ämnesraden.

Språk

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Ansökningsprocessen

1. Dialog

Vi ser gärna att du kontaktar oss för en dialog om projektets förutsättningar innan du skickar in ansökan.

För landbaserade forskningsprojekt, kontakta:

Magnus Augner
Enhetschef, landbaserat forskningsstöd
Telefon: 08-450 25 12
Mobil: 070-639 80 04
E-post: magnus.augner@polar.se

För fartygsbaserade forskningsprojekt, kontakta:

Åsa Lindgren
Enhetschef, fartygsbaserat forskningsstöd
Telefon: 08-450 25 16
Mobil: 070-785 56 01
E-post: asa.lindgren@polar.se

2. Ansökan

Ansökan ska bestå av:

  • Ansökningsformulär
  • Sökandes CV

I ansökningsformuläret anges från vilka finansiärer som forskningsmedel kommer att sökas eller redan har erhållits (se även punkt 4 nedan). Om sökande behöver ett tentativt utlåtande från Polarforskningssekretariatet att bifoga ansökan om finansiering kan ett sådant ges innan beslut är fattat om att anta eller avslå projektet.

Utlåtandet grundar sig på nödvändigheten av operativt stöd från sekretariatet för genomförandet, den operativa genomförbarheten och på sekretariatets tillgängliga resurser inom den tänkta genomförandeperioden.

Utlåtandet ska vägleda sökanden om de fortsatta förutsättningarna för att kunna genomföra projektet och i tillämpliga fall direkt avslå ansökan, oavsett förmåga att attrahera forskningsfinansiering.

Ett mer detaljerat underlag för de operativa aspekterna som bedöms finns här:

Underlag för återkoppling från Polarforskningssekretariatet (pdf 60 kB, öppnas i nytt fönster)

Utlåtande skickas till sökanden inom en månad från det att ansökan har mottagits med undantag för ansökningar som inkommer under juni, juli och augusti, där svar lämnas under september.

3. Vetenskaplig bedömning

Forskningsprojektets kvalitet säkras genom att forskningsfinansiering måste erhållas hos en forskningsfinansiär med kollegial bedömning (peer review). För ansökningar till Vetenskapsrådet kommer sekretariatet att delta i bedömningen av genomförbarhet som extern granskare.

4. Forskningsfinansiering

Projekt som beviljats forskningsmedel ska senast 2 december 2019 skicka in finansiärernas utlåtande. Projekten kommer att prioriteras efter den vetenskapliga bedömningen. Vid behov kommer sekretariatet använda sig av extern vägledning för slutgiltig inbördes ranking.

Projekt som erhållit forskningsfinansiering är inte med automatik antaget för operativt stöd. Utifrån resurser kommer sekretariatet att i prioriteringsordning anta projekt för fortsatt planering för utförande inom tidsperioden 2020–2022.

5. Besked om antagande

Polarforskningssekretariatet kommer att lämna besked om antagande för fortsatt planering i januari 2020.

Projekt som inte beviljats finansiering kan återkomma i nästa utlysning av operativt stöd på projektnivå. Under förutsättning att resurser finns kommer utlysningen att vara årlig.

Kontakt

Anna-Maria Perttu
Forskningssekreterare
Mobil: 070-550 99 85
E-post: anna-maria.perttu@polar.se

Sidan uppdaterades: 29 oktober 2019