Integritetspolicy

Polarforskningssekretariatet ansvarar, som skydd för individens integritet och därmed säkerhet, för att alla personuppgifter behandlas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR): Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.

Personuppgifter är all information som kan leda till identifiering av en fysisk person exempelvis namn, adress, identifikationsnummer med mera. Behandling innebär alla åtgärder eller kombinationer av åtgärder beträffande personuppgifter oberoende av om de är automatiserade eller ej (art. 4 p. 1-2).

Vem behandlar personuppgifter?

Personuppgifter behandlas av personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde på uppdrag av personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig är Polarforskningssekretariatet, i egenskap av offentlig myndighet, som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (art. 4 p. 7).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Ändamålet avgör vilka personuppgifter som behandlas, till exempel löneadministration, utskick av nyhetsbrev och expeditionsadministration. Mängden uppgifter begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen.

Hur behandlar vi personuppgifter?

Uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade. De samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Uppgifterna behandlas inte på ett sätt som är oförenligt med ändamålen de har samlats in för och de sparas inte längre än nödvändigt (art. 5, p. 1b).

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Personuppgifter lämnas ut restriktivt:

  • När allmänheten begär att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (art. 86).
  • Då en registrerad begär ut uppgifter om sig själv, ett så kallat registerutdrag (art. 15).
  • När andra myndigheter behöver personuppgifterna i sin verksamhet, till exempel för granskning av verksamheten.

Kontakta oss

Så här kontaktar du oss om du vill begära ut uppgifter:

Polarforskningssekretariatet
c/o Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
E-post: office@polar.se

Dataskyddsombud

John Sandberg, Luleå tekniska universitet
E-post: dataskyddsombud@polar.se

Sidan uppdaterades: 18 mars 2020