Operativt stöd till polarforskning

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Resurserna prioriteras till sådana insatser som enskilda forskargrupper svårligen kan genomföra på egen hand.

Stöd ges genom planering och genomförande av fältarbete. Det ges genom tillgång till sekretariatets forskningsplattformar och annan operativ kapacitet samt via samverkan med andra länders nationella polarprogram.

Stödet innebär inte direkta ekonomiska bidrag till forskargruppen att förvalta. Stöd ges ej för forskningskostnader (löner, forskningsinstrument, analyskostnader etc.), dessa måste sökas från forskningsfinansiärer. Säkrad forskningsfinansiering är ett krav för att fältarbetet kan genomföras.

Två huvudtyper av insatser

Polarforskningssekretariatets insatser för stöd till fältarbete kan delas upp i två huvudtyper:

  1. Operativa insatser som Polarforskningssekretariatet genomför och ansvarar för. Sekretariatet ansvarar då för transporter, viss personal, utrustning, mat, säkerhet, säkerhetsutbildning och kommunikation i fält.
  2. Operativa insatser som Polarforskningssekretariatet stödjer, vilket innebär att forskargruppen eller annan part ansvarar för genomförandet. Sekretariatet stödjer fältarbetet med till exempel internationella kontakter och tillståndsansökningar, säkerhetsutbildning, utlåning av utrustning eller annat. Sekretariatet kan genom internationella samarbeten också hjälpa svenska forskare att få stöd från andra länders nationella polarprogram, till exempel för arbete vid deras forskningsstationer.

Tre stödnivåer

Sidan uppdaterades: 27 november 2018