Operativt stöd till polarforskning

Polarforskningssekretariatets operativa stöd ges för att underlätta för forskare verksamma i Sverige att samla in data och prover i Arktis och i Antarktis. Resurserna prioriteras till sådana insatser som enskilda forskargrupper svårligen kan genomföra på egen hand.

Stöd ges för planering och genomförande av fältarbete, genom tillgång till sekretariatets logistiska kompetens, forskningsplattformar och annan operativ kapacitet samt via samverkan med andra länders nationella polarprogram.

Stödet innebär inte direkta ekonomiska bidrag till forskargruppen att förvalta. Stöd ges ej för forskningskostnader (löner, forskningsinstrument, analyskostnader etc.), dessa måste sökas från forskningsfinansiärer. Stöd ges heller inte för resekostnader förutom vid expeditioner organiserade av sekretariatet. Säkrad forskningsfinansiering är ett krav för att fältarbetet kan genomföras och behöver kunna uppvisas tillsammans med utlåtande från finansiärer.

Två huvudtyper av insatser

Polarforskningssekretariatets insatser för stöd till fältarbete kan delas upp i två huvudtyper:

  1. Operativa insatser som Polarforskningssekretariatet genomför och ansvarar för. Sekretariatet ansvarar då för transporter, viss personal, utrustning, mat, säkerhet, säkerhetsutbildning och kommunikation i fält.
  2. Operativa insatser som Polarforskningssekretariatet stödjer, vilket innebär att forskargruppen eller annan part ansvarar för genomförandet. Sekretariatet stödjer fältarbetet med till exempel internationella kontakter och tillståndsansökningar, säkerhetsutbildning, utlåning av utrustning eller annat. Sekretariatet kan genom internationella samarbeten också hjälpa svenska forskare att få stöd från andra länders nationella polarprogram, till exempel för arbete vid deras forskningsstationer.

Tre stödnivåer

Sidan uppdaterades: 18 februari 2021