Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder Polarforskningssekretariatet begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Stödet omfattar i första hand säkerhetsutbildning och lån av utrustning. I övrigt kan bidrag, i mycket begränsad omfattning, ges för kostnader som gäller logistiska eller operativa aspekter av arbete i fält. (Andra kostnader som till exempel löner, persontransporter inom reguljär trafik, frakt av prover och utrustning, tullavgifter etc. kommer inte att beviljas inom ramen för SiMO.)

Bidragsdelen av SiMO är främst riktad till yngre forskare (personer med högst fem år sedan senaste akademiska examen) och doktorander inom samtliga discipliner vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. När det gäller stöd som enbart rör säkerhetsutbildning och lån av utrustning är SiMO öppet för alla forskare att söka. SiMO beviljas inte för arbete vid Abisko naturvetenskapliga station.

Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast tre månader innan eventuellt fältarbete inleds. Säkerhetsutbildning sker normalt en gång per år, under maj-juni.

Forskningsprojekt som skulle ha nytta av Polarforskningssekretariatets internationella nätverk eller andra samarbeten utan några direkta kostnader, behöver inte göra en ansökan. Kontakta oss direkt för en inledande dialog.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms utifrån projektets genomförbarhet, i vilken grad det behöver genomföras i polarområdena och i vilken utsträckning stöd i mindre omfattning är nödvändigt för genomförandet. Prioritet ges till projekt som omfattar:

  • nya forskningsfält
  • innovativa idéer
  • teknisk utveckling
  • pilotstudier
  • transdisciplinär forskning
  • internationella samarbeten

Den vetenskapliga kvaliteten i projektet måste styrkas genom att till exempel forskningsfinansiärernas bedömning av forskningsprojektet, eller liknande stödjande dokument, bifogas ansökan. Eftersom SiMO inte avser finansiering av hela forskningsprojekt, ska projektets finansieringsplan samt en redovisning av stödet från forskarens institution anges i ansökan.

Polarforskningssekretariatet strävar efter att stödja forskare tidigt i karriären och att främja jämställdhet mellan könen.

Om förutsättningarna för projektet väsentligt förändras, kan sekretariatet förändra eller dra in det erbjudna stödet.

Läs frågor och svar om SiMO

Hur går en ansökan till?

Innan du skickar in din ansökan ska du ta kontakt med Håkan Grudd eller Åsa Lindgren:

Håkan Grudd, landbaserade forskningsprojekt
E-post: hakan.grudd@polar.se

Åsa Lindgren, fartygsbaserade forskningsprojekt
E-post: asa.lindgren@polar.se

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär för SiMO

Vi rekommenderar att ansökan skrivs på engelska för att den ska kunna delas med våra internationella samarbetspartners.

Graden av stöd och Polarforskningssekretariatets roll utformas i dialog med den sökande.

Sidan uppdaterades: 18 februari 2021