Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder Polarforskningssekretariatet begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Utlysningen är öppen för yngre forskare och doktorander (personer med högst fem år sedan senaste akademiska examen) inom samtliga discipliner vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. När det gäller stöd som enbart rör utlåning av utrustning är SiMO öppet för alla forskare att söka.

Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.

Vilket typ av stöd ges?

Polarforskningssekretariatet kan ge logistiskt/operativt stöd till projekt som främjar svensk polarforskning och som bedöms få ett betydande mervärde i och med sekretariatets insatser.

Ett forskningsprojekt kan beviljas stöd upp till ett värde motsvarande 25 000 kr. Expeditionsprojekt med kostnader som beräknas överstiga 25 000 kr ska söka stöd på projektnivå.

Observera att bidrag endast ges till de kostnader som gäller logistiska eller operativa aspekter av arbete i fält. Andra kostnader som till exempel löner, persontransporter inom reguljär trafik, frakt av prover och utrustning, tullavgifter etc. kommer inte att beviljas stöd.

SiMO beviljas inte för arbete vid Abisko naturvetenskapliga station.

Forskningsprojekt som skulle ha nytta av Polarforskningssekretariatets internationella nätverk eller andra samarbeten utan några direkta kostnader, behöver inte göra en ansökan. Kontakta oss direkt för en inledande dialog.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms utifrån projektets genomförbarhet, i vilken grad det behöver genomföras i polarområdena och i vilken utsträckning stöd i mindre omfattning är nödvändigt för genomförandet. Prioritet ges till projekt som omfattar:

  • nya forskningsfält
  • innovativa idéer
  • teknisk utveckling
  • pilotstudier
  • transdisciplinär forskning
  • internationella samarbeten

Den vetenskapliga kvaliteten i projektet måste styrkas genom att finansieringsavtal för hela forskningsprojekt eller liknande stödjande dokument bifogas ansökan. Eftersom SiMO inte avser finansiering av hela forskningsprojekt, ska projektets finansieringsplan samt en redovisning av stödet från forskarens institution anges i ansökan.

Polarforskningssekretariatet strävar efter att stödja forskare tidigt i karriären och att främja jämställdhet mellan könen.

Om förutsättningarna för projektet väsentligt förändras, kan sekretariatet förändra eller dra in det erbjudna stödet.

Läs frågor och svar om SiMO

Hur går en ansökan till?

Innan du skickar in din ansökan ska du ta kontakt med Håkan Grudd eller Åsa Lindgren:

Håkan Grudd, landbaserade forskningsprojekt
E-post: hakan.grudd@polar.se

Åsa Lindgren, fartygsbaserade forskningsprojekt
E-post: asa.lindgren@polar.se

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär för SiMO

Vi rekommenderar att ansökan skrivs på engelska för att den ska kunna delas med våra internationella samarbetspartners.

Graden av stöd och Polarforskningssekretariatets roll utformas i dialog med den sökande.

Sidan uppdaterades: 4 juni 2020