Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder Polarforskningssekretariatet begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Utlysningen är öppen för forskare och doktorander inom samtliga discipliner vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag.

Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.

Vilket typ av stöd ges?

Polarforskningssekretariatet kan ge stöd till projekt som främjar svensk polarforskning och som bedöms få ett betydande mervärde i och med sekretariatets insatser.

Ett forskningsprojekt kan beviljas stöd upp till ett värde motsvarande 50 000 kr. Expeditionsprojekt med kostnader som beräknas överstiga 50 000 kr ska söka stöd på projektnivå.

Stödet kan till exempel omfatta stöd för fältutrustning, kostnader för att delta i andra länders polarprogram, säkerhetskurser och andra typer av logistiskt/operativt stöd.

Exempel på aktiviteter som skulle kunna beviljas stöd i mindre omfattning:

 • Genomförande av ett pilotprojekt eller mindre fältarbete i polarområdena.
 • Deltagande i forskningssamarbeten för insamling av prover och data.
 • Arbete vid andra länders forskningsstationer, på fartyg eller i fältgrupper.
 • Deltagande i säkerhetskurs inför fältarbete.
 • Annat stöd, till exempel kommunikationsutrustning eller säkerhet i fält.

Observera att ansökningar om bidrag till forskningskostnader som inte gäller de logistiskt/operativa aspekterna av fältarbete i polarområdena inte kommer att behandlas.

SiMO beviljas inte för arbete vid Abisko naturvetenskapliga station.

Forskningsprojekt som skulle ha nytta av Polarforskningssekretariatets internationella nätverk eller andra samarbeten utan några direkta kostnader, behöver inte göra en ansökan. Kontakta oss direkt för en inledande dialog.

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna bedöms utifrån projektets genomförbarhet, i vilken grad det behöver genomföras i polarområdena och i vilken utsträckning stöd i mindre omfattning är nödvändigt för genomförandet. Prioritet ges till projekt som omfattar:

 • nya forskningsfält
 • innovativa idéer
 • teknisk utveckling
 • pilotstudier
 • transdisciplinär forskning
 • internationella samarbeten

Den vetenskapliga kvaliteten i projektet måste styrkas genom att finansieringsavtal för hela forskningsprojekt eller liknande stödjande dokument bifogas ansökan. Eftersom SiMO inte avser finansiering av hela forskningsprojekt, ska projektets finansieringsplan samt en redovisning av stödet från forskarens institution anges i ansökan.

Polarforskningssekretariatet strävar efter att stödja forskare tidigt i karriären och att främja jämställdhet mellan könen.

Om förutsättningarna för projektet väsentligt förändras, kan sekretariatet förändra eller dra in det erbjudna stödet.

Läs frågor och svar om SiMO

Hur går en ansökan till?

Innan du skickar in din ansökan ska du ta kontakt med Håkan Grudd eller Åsa Lindgren:

Håkan Grudd, terrestra projekt
E-post: hakan.grudd@polar.se

Åsa Lindgren, marina projekt
E-post: asa.lindgren@polar.se

Ansökningsformulär

Ansökningsformulär för SiMO

Vi rekommenderar att ansökan skrivs på engelska för att den ska kunna delas med våra internationella samarbetspartners.

Graden av stöd och Polarforskningssekretariatets roll utformas i dialog med den sökande.

Sidan uppdaterades: 3 maj 2017