Frågor och svar om SiMO

Frågor och svar om utlysningen Stöd i mindre omfattning (SiMO).

Vad menas med mindre omfattning?

Syftet med denna typ av stöd är att skapa en enklare väg för forskare att få hjälp av Polarforskningssekretariatet, en ”fast track” för att göra sådant som inte kräver långa förberedelser. Exempel kan vara att få hjälp med säkerhetsutrustning och lån av utrustning, att få hjälp att komma med på en redan planerad expedition, få hjälp att hitta data från polarområdena eller på olika sätt utnyttja Polarforskningssekretariatets internationella samarbeten.

Vem kan söka?

SiMO är främst riktad till yngre forskare, doktorander och master-studenter (personer med högst fem år sedan senaste akademiska examen). När det gäller stöd som enbart rör säkerhetsutbildning och lån av utrustning är SiMO öppet för alla forskare.

För masterstudenter och doktorander gäller att prefekten på din institution, eller motsvarande, samt i förekommande fall handledare ska tillstyrka ansökan.

Kan jag söka pengar?

Nej. Polarforskningssekretariatet stödjer enbart sådant som inte kan ordnas genom anslag från ordinarie forskningsfinansiärer. Vi stödjer alltså inte sådant som relativt enkelt kan ”köpas över disk” eller på annat sätt ordnas av forskarna själva.

Kan jag söka för resekostnader i samband med fältarbeten eller konferenser?

Nej. Gäller din ansökan enbart ett ekonomiskt bidrag för reguljära resor, för dig själv eller annan person i ditt projekt, kan stöd inte beviljas. Med reguljära resor menas sådant som kan ”köpas över disk”. Polarforskningssekretariatets insatser i fält gäller normalt sådant som enskilda forskare svårligen kan organisera själva, till exempel tillgång till transport- och logistikresurser i andra länders polarverksamhet.

Kan jag söka för lönemedel till mig själv eller en fältassistent för arbeten i polartrakterna?

Nej, stöd för finansiering av egen personal och liknande ekonomiskt stöd ingår inte i denna utlysning.

Kan jag söka stöd för forskning i norra Sverige eller på Island?

Ja, så länge man kan motivera en tydlig koppling till polarområdena och att Polarforskningssekretariatets insatser ger ett tydligt mervärde för projektet. Generellt kan man säga att ju längre från de centrala polarområdena desto tydligare bör motiveringen vara för Polarforskningssekretariatets medverkan. Notera att för forskning vid Abisko naturvetenskapliga station gäller ett separat ansökningsförfarande.

Sidan uppdaterades: 18 februari 2021