Frågor och svar om SiMO

Frågor och svar om utlysningen Stöd i mindre omfattning (SiMO).

Vad menas med mindre omfattning?

Syftet med denna utlysning är att skapa en enklare väg för forskare att få hjälp av Polarforskningssekretariatet, en ”fast track” för att göra sådant som inte kräver många års förberedelser och en stor budget. Exempel kan vara att få hjälp med en mindre fältinsats, att få hjälp att komma med på en redan planerad expedition, få hjälp att hitta data från polarområdena eller på olika sätt utnyttja Polarforskningssekretariatets internationella samarbeten. Observera att detta INTE är begränsat till traditionellt fältarbete. Mycket av dagens polarforskning kan göras med automatiserad utrustning, genom kreativt nätverkande eller på helt andra sätt.

Kan jag söka pengar?

Nej. Polarforskningssekretariatet stödjer främst sådant som inte kan ordnas genom att söka anslag hos ordinarie finansiärer. Vi finansierar alltså inte sådant som relativt enkelt kan ”köpas över disk” eller på annat sätt ordnas av forskarna själva.

Kan jag söka för resekostnader i samband fältarbeten eller konferenser?

Nej. Gäller din ansökan enbart ett ekonomiskt bidrag för dig själv eller annan person i ditt projekt för reguljära resor kan stöd inte beviljas. Med reguljära resor menas sådant som kan ”köpas över disk”. Polarforskningssekretariatets insatser i fält gäller normalt sådant som enskilda forskare svårligen kan organisera själva, t.ex. specialchartrade flyg eller båtar, eller tillgång till logistikresurser i andra länders polarverksamhet.

Kan jag söka för att delta i en säkerhetskurs, även om jag ordnar min egen expedition?

Ja, vi utökar möjligheterna att kunna delta i sekretariatets säkerhetskurser. Eftersom vi vet att universitetens egna insatser när det gäller säkerhetsarbete i fält ofta är begränsat, öppnar vi även möjligheten för masterstudenter att söka för deltagande i våra kurser, eller få annan hjälp med säkerheten i fält.

Kan jag söka för lönemedel till mig själv eller en fältassistent för arbeten i polartrakterna?

Nej, stöd för finansiering av egen personal och liknande ekonomiskt stöd ingår inte i denna utlysning. Däremot kan Polarforskningssekretariatet hjälpa till med sådant som bilaterala samarbeten, säkerhetsutbildning eller fältexpertis.

Måste projektet innehålla en fältkomponent?

Nej. Det centrala är att projektet ska behandla forskning i eller om polarområdena.

Vilka forskningsfält stödjer ni?

Alla.

Kan jag söka stöd för forskning i norra Sverige eller på Island?

Ja, så länge man kan motivera en tydlig koppling till polarområdena och att Polarforskningssekretariatets insatser ger ett särskilt mervärde för projektet. Generellt kan man säga att ju längre från de centrala polarområdena desto tydligare bör motiveringen vara för Polarforskningssekretariatets medverkan. Notera att för forskning vid Abisko naturvetenskapliga station gäller ett separat ansökningsförfarande.

Jag vill göra fältarbeten i Patagonien, på Kamtjatka eller på Sydgeorgien, kan jag söka?

Se ovan.

I praktiken, hur främjas jämställdhet mellan könen samt yngre forskare?

Vid ranking av projekt med likvärdig grad av vetenskaplig kvalité och genomförbarhet prioriteras underrepresenterat kön och yngre forskare med bra CV.

Jag är doktorand, kan jag söka?

Ja, doktorander antagna till forskarutbildning och disputerade aktiva forskare kan söka. Prefekten på din institution eller motsvarande ska tillstyrka ansökan.

Jag är masterstudent, kan jag söka?

Ja, för deltagande i säkerhetskurs eller annat stöd för säkerhet i fält. Vi kan också hjälpa till med internationella kontakter och information om olika möjligheter inom polar-forskningen. Du ska ha en tydlig och realistisk plan för genomförande och förklara hur ett stöd från Polarforskningssekretariatet skulle ge ett betydande mervärde för ditt examensarbete. Din handledare ska tillstyrka ansökan.

Sidan uppdaterades: 16 mars 2017