Frågor och svar om SiMO

Frågor och svar om utlysningen Stöd i mindre omfattning (SiMO).

Vad menas med mindre omfattning?

Syftet med denna utlysning är att skapa en enklare väg för yngre forskare att få hjälp av Polarforskningssekretariatet, en ”fast track” för att göra sådant som inte kräver många års förberedelser och en stor budget. Exempel kan vara att få hjälp med en mindre fältinsats, att få hjälp att komma med på en redan planerad expedition, få hjälp att hitta data från polarområdena eller på olika sätt utnyttja Polarforskningssekretariatets internationella samarbeten.

Vem kan söka?

Masterstudenter, doktorander antagna till forskarutbildning och disputerade forskare med högst fem år sedan avlagd doktorsexamen kan söka. Prefekten på din institution, eller motsvarande, samt i förekommande fall handledare ska tillstyrka ansökan.

Kan jag söka pengar?

Nej. Polarforskningssekretariatet stödjer främst sådant som inte kan ordnas genom att söka anslag hos ordinarie finansiärer. Vi stödjer alltså inte sådant som relativt enkelt kan ”köpas över disk” eller på annat sätt ordnas av forskarna själva.

Kan jag söka för resekostnader i samband fältarbeten eller konferenser?

Nej. Gäller din ansökan enbart ett ekonomiskt bidrag för dig själv eller annan person i ditt projekt för reguljära resor kan stöd inte beviljas. Med reguljära resor menas sådant som kan ”köpas över disk”. Polarforskningssekretariatets insatser i fält gäller normalt sådant som enskilda forskare svårligen kan organisera själva, till exempel specialchartrade flyg eller båtar, eller tillgång till logistikresurser i andra länders polarverksamhet.

Kan jag söka för lönemedel till mig själv eller en fältassistent för arbeten i polartrakterna?

Nej, stöd för finansiering av egen personal och liknande ekonomiskt stöd ingår inte i denna utlysning. Däremot kan Polarforskningssekretariatet hjälpa till med sådant som bilaterala samarbeten, säkerhetsutbildning eller fältexpertis.

Kan jag söka stöd för forskning i norra Sverige eller på Island?

Ja, så länge man kan motivera en tydlig koppling till polarområdena och att Polarforskningssekretariatets insatser ger ett särskilt mervärde för projektet. Generellt kan man säga att ju längre från de centrala polarområdena desto tydligare bör motiveringen vara för Polarforskningssekretariatets medverkan. Notera att för forskning vid Abisko naturvetenskapliga station gäller ett separat ansökningsförfarande.

Sidan uppdaterades: 27 november 2018