Stöd på programnivå

Med programnivå avses större nationella eller internationella operativa insatser som inrymmer ett flertal forskargruppers projekt. Programmen planeras och genomförs av Polarforskningssekretariatet ensamt eller i internationellt partnerskap och kan vara inter-, multi-, eller transdisciplinära. Det kan till exempel röra sig om en bred vetenskaplig frågeställning som genom flera forskningsprojekts fältarbeten gemensamt bidrar till kunskapsuppbyggnaden. Det kan också röra sig om program som binds samman av gemensamma geografiska intresseområden.

Under 2020 lanserar Polarforskningssekretariatet ett nytt arbetssätt när det gäller stöd på programnivå som går under namnet Polarforskningsprocessen.

Polarforskningsprocessen

Polarforskningsprocessen (PFP) kommer att bli en regelbundet återkommande process inom Polarforskningssekretariatets stöd på programnivå. Syftet med stödet på programnivå är att sekretariatet ska kunna planera och erbjuda deltagande i större och mer komplexa fältoperationer, baserat på behoven hos det svenska forskarsamhället. Syftet är även att öka spridningen av kunskap om och från polarområdena till samhället för att öka medvetenheten om dessa områden hos allmänheten samt att ge kunskapsstöd till beslutsfattare.

PFP bedrivs i sju steg och innebär att fältoperationer binds till storskaliga teman som arbetas fram av flera forskare tillsammans och i samverkan med Polarforskningssekretariatet. Avsikten med dessa teman är att öka omfattningen och intresset för svensk polarforskning, att locka till samarbete över disciplingränser, samt att öka tillgängligheten och användandet av fältdata.

För att ytterligare öka nyttiggörandet av svensk polarforskning kommer en syntesrapport eller liknande med en tydlig koppling mellan forskning och samhälle att arbetas fram under processen. Förutom stödet via PFP kan forskare, liksom tidigare, även söka operativt stöd på projektnivå vars omfattning motsvarar behovet för en enskild forskare eller forskargrupps projekt.

Syftet med programstödet är att sekretariatet ska kunna planera och erbjuda deltagande i större och komplexa fältoperationer baserat på intressen från det svenska forskarsamfundet.

Polarforskningsprocessen

Polarforskningsprocessen – operativt stöd på programnivå

Sidan uppdaterades: 18 februari 2021