Stöd på programnivå

Med programnivå avses större nationella eller internationella operativa satsningar som inrymmer ett flertal forskargruppers projekt. Programmen kan vara inter-, multi-, eller transdisciplinära. Polarforskningssekretariatet står ensamt eller i internationellt partnerskap för de operationella resurserna. Det kan till exempel röra sig om en bred vetenskaplig frågeställning som genom flera forskningsprojekts fältarbeten gemensamt bidrar till kunskapsuppbyggnaden. Det kan också röra sig om program som binds samman av gemensamma geografiska intresseområden.

Syftet med programstödet är att sekretariatet ska kunna planera och erbjuda deltagande i större och komplexa fältoperationer baserat på intressen från det svenska forskarsamfundet.

Sidan uppdaterades: 7 augusti 2019